#220 – Plannen chemische fabriek woonwijk Alphen ad Rijn

Belangrijk bericht van het TeamHeimanswetering:

In het AD van 24 maart jl. is een artikel opgenomen omtrent plastic omzetten in brandstof. Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft hier wel oren naar en checkt met een  haalbaarheidsstudie of zij in dat initiatief stapt van afvalverwerker Suez en technologiebedrijf Sepco.
Klik hier om dit artikel erop na te lezen. Op internet is ook een internationaal artikel te vinden over deze plannen. Klik hier.

Inmiddels ligt voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s. een voorstel van het college van B&W Alphen a/d Rijn, agendapunt 4.1.s waarin zowel subsidie wordt verleend en grond op de Staalweg beschikbaar wordt gesteld. Klik hier.

Als de raad hiermee instemt, staan we voor een voldongen feit.

De beoogde locatie voor deze chemische fabriek is gepland op de voormalige locatie van de betonfabriek, oftewel het bedrijventerrein Heimanswetering. Het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en de jachthaven van de Watersport Vereniging Alphen (WVA).
Ook wil de gemeente woningbouw realiseren in de Gnephoek, tegenover het bedrijventerrein Heimanswetering.

Volgens het AD zal het in eerste instantie gaan om een haalbaarheidsstudie om in samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf, een chemische bedrijf op te zetten.
De haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of dit financieel-economisch haalbaar is.
Na de haalbaarheidsstudie wordt een chemische test fabriek opgezet: de gemeente koopt de grond en verhuurt het aan de twee bedrijven, die voor 5 miljoen euro een recycling-machine gaan installeren. Wat gaat er gebeuren als uit de test blijkt dat deze oplossing in de praktijk financieel-economisch niet haalbaar is? Moet er dan gemeenschapsgeld (en hoeveel) gebruikt worden om deze installaties te verwijderen, de bodem te reinigen, etc.?

Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, denk o.a. aan:

 • leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten;
 • risico van brand, ontploffingen;
 • bodem-, oppervlaktewater verontreiniging;
 • invloed op flora en fauna;
 • stank van de plastic opslag
 • stank van de chemische verwerking;
 • veel transport voor aanvoer van vervuild plastic en voor de afvoer van olie en restchemicaliën door en langs woonwijken
 • zwerfafval door het wegwaaien van het plastic tijdens transport en opslag;
 • etc.

Deze bezwaren maken een studie naar financieel / economische haalbaarheid al bij voorbaat kansloos. De omgevingseisen maken het immers noodzakelijk om voor een dergelijk bedrijf een meer passende locatie te zoeken.

Naast uw proteststem willen we de gemeente ook graag een alternatief aanbieden. Als het gebied moet worden bebouwd, waar zou uw voorkeur naar uitgaan ? Kies het door u gewenste alternatief.

 • Bebouwing met huizen
 • Ondernemingen van beperkte grootte
 • Experimenten op het gebied van alternatieve energie
 • Geen voorkeur
 • Anders, zoals…………

Klik hier om voor de actuele stand van (bewoners) groepen die de handen ineengeslagen om tegen dit plan te protesteren en hebben zich verenigd in team Anti Chemisch Experiment Woonwijk Alphen (ACEWA).

Het Team ACEWA heeft inmiddels de volgende acties ondernomen:

 1. Buur buurten mobiliseren om te participeren in Team ACEWA;
 2. Stromenwijk heeft een brief naar de raadsleden en B&W gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd. Het onderwerp is opgenomen op de agenda van de raadscommissie van 27 april a.s.;
 3. Online petitie is opgesteld en gepubliceerd. Klik hier om invulinstructies erop na te lezen
 4. Website ACEWA i.0. is operationeel en hier vindt u de link om de online petitie te openen. Zie ook onze website: www.acewa.nl
  Verder komt er spoedig meer informatie op de website beschikbaar zoals: feiten, relevante links, openbare correspondentie, etc.
 5. Persbericht, klik hier 

Wij vragen u de link van de website ACEWA zo veel mogelijk te delen www.acewa.nl

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#219 – Berenjacht in de Schepenbuurt

Diverse bewoners in de Schepenbuurt hebben één of meerdere beren  in het raamkozijn geplaatst, dit voor een zoektocht voor (klein) kinderen.

Beren verbroederen en geeft (klein)kinderen ontspanning in deze crisistijd door op zoek te gaan naar Schepenbuurt-beren.

U doet toch ook mee? Zie ook AD bericht

NB. De gemeente vraagt de buurtorganisaties in Alphen aan den Rijn frequenter contact te onderhouden met de achterban in deze crisis situatie. In dit kader verwijst de werkgroep naar bericht #218-Buur-help je buren

 

Status van deze actie op dit moment:

 • Hulpaanbieders = 8x
 • Hulpvragers = geen

U kunt zich nog steeds aanmelden als Hulpaanbieder en natuurlijk als Hulpvrager via onze email: bpschepenbuurt@gmail.com  ovv buur-help je buren

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#218 – Buur-help je buren

De adviseurs Buurtpreventie van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben recentelijk een bericht gedeeld naar alle buurtpreventie teams in Alphen aan den Rijn. Hierin laten zij weten dat in diverse groepen het initiatief is ontstaan om via sociale media aandacht te vragen om een beetje op elkaar te letten en tevens vraag- en aanbod voor hulp binnen een buurt te inventariseren.  De werkgroep wil het advies van de gemeente overnemen m.b.t. te hanteren regels over hulp:

 • In de Schepenbuurt gebruiken we voor communicatie het email adres: bpschepenbuurt@gmail.com ovv buur-help je buren;
 • Vertel in de mail kort wie je bent en of je hulp (boodschappen, hond uitlaten, etc.) nodig hebt of hulp wilt aanbieden. Geef voor de zekerheid ook uw telefoonnummer door zodat de coördinator u kan bereiken;
 • Gebruik NIET de WhatsApp Alert voor buur-help je buren, maar gebruik de mail. De werkgroep beoordeelt of uw bericht al dan niet gepubliceerd wordt naar alle Schepenbuurt bewoners;

De werkgroep heeft Annet van Lieshout bereidt gevonden om de taak van buur-help je buren-coördinator binnen de Schepenbuurt op te pakken.


Aanmelden bpschepenbuurt site

De bpschepenbuurt site heeft een hoge dekking in de Schepenbuurt, maar helaas nog geen 100% dekking. Als je een buur weet die zich nog niet heeft aangesloten bij de bpschepenbuurt, stuur deze buur de volgende link voor aanmelden via mail of WhatsApp: http://www.bpschepenbuurt.nl/aanmelding-nieuwe-bewoners-schepenbuurt/

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#217 – Corona virus & burenhulp en buurtzorg

Nu het Corona virus zo aan het toeslaan is, en de overheid passende maatregelen neemt, heeft de werkgroep in overleg met diverse bewoners gemeend een bericht te publiceren in het kader van burenhulp en buurtzorg.

Raadgevingen van RIVM kunt u terug vinden via de link: https://www.rivm.nl/coronavirus, maar de werkgroep wil voorstellen indien u klachten heeft aan de longen en luchtwegen of grieperig, snotterig bent, dat u dit uw buren laat weten voor mogelijke burenhulp. Uw buren houden u dan in de gaten en kunnen u wellicht  helpen met boodschappen doen.

Mocht dit niet echt lukken kan kunt u altijd buurtzorg Team 1 benaderen via telefoonnummer 06-10599639. Klik hier voor meer informatie over buurtzorg Alphen aan den Rijn.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#216 – Schepenbuurt nieuws februari 2020

Alert(s)

 • Een bewoner heeft op 10 februari via WhatsApp Alert per abuis een melding gedaan omtrent zijn nieuw mobile telefoonnummer, waarvoor excuses namens de zender. Gelukkig heeft niemand hierop gereageerd;
 • Op 18 februari heeft een bewoner het volgende gemeld: “Vandaag 13:00 uur gemeld dat jongeman met rode hoodie verdacht lang bij Windjammer nr 38 rondzwierf en tussen de heg door het huis observeerde. Waakzaamheid geboden.” Verdere informatie niet beschikbaar;

Bericht(en)

 • Geen berichten verzonden in februari 2020

Speelruimteplan 2020-2024

De werkgroep heeft op 4 februari een brief/mail gestuurd naar de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn met betrekking tot  het speelruimteplan 2020-2024. Hierin heeft de werkgroep gevraagd om het verwijderde speeltoestel uit het Weteringpark in het voorjaar van 2020 te vervangen en dat niet uit te stellen tot 2022 . In een gesprek met de gemeente op 11 februari heeft de gemeente toegezegd, dat het verwijderde toestel in het voorjaar 2020 zal worden vervangen, zodra het speelruimteplan door de gemeenteraad is geaccordeerd. Klik hier voor verdere de actuele ontwikkelingen.

Aan de oproep van de werkgroep over de inrichting van de speelruimtes heeft helaas nog niemand zich aangemeld. Wie oh wie wil hierover meedenken en overleggen, samen met de bewoners van de aangrenzende buurten. De gemeente wil graag bewoners laten participeren over de inrichting van het speelruimte plan in de directe woonomgeving. Meldt u zich aan via een mail naar: bpschepenbuurt@gmail.com, ovv speelruimteplan.


Effect “Heimanswetering plan” voor de Schepenbuurt

Op 3 en 24 februari heeft het Team “Ontwikkeling bedrijventerrein Heimanswetering” twee bijeenkomsten gehouden, met als doel de strategie te bepalen waarin het bedrijventerrein geïntegreerd kan worden met de aangrenzende woonbuurten. Aandachtspunten zijn het vestigingsbeleid, de milieu eisen en de (verwachte) verkeersintensiteit voor de nieuwe bedrijven. Het Team heeft ook onze buurt buren geïnformeerd over deze ontwikkelingen en over de Team doelstellingen.

Wilt u ook meedenken om de SCHEPENBUURT en directe omgeving woonvriendelijk, veilig en leefbaar te houden, laat het ons weten via mail: bpschepenbuurt@gmail.com, ovv Heimanswetering plan.


Hartveilig wonen

Aan de oproep zich aan te melden voor de reanimatie cursussen bij Vitaal Opleidingen (Wendy van Dalen) is ruim gehoor gegeven. De cursusdagen in februari zijn goed bezocht en in maart is er nog plaats voor extra deelnemers.
Het certificaat is twee jaar geldig en de verlenging wordt door de instructeur gemeld bij de uitgevende instantie. De certificaat verstrekkende instanties geven aan dat de jaarlijkse herhaling belangrijk is om de reanimatie vaardigheid paraat te houden. 

Bij “HartslagNu” moet je de registratie voor hulpverlener iedere twee jaar aanpassen met de nieuwe certificaat geldigheid, omdat je anders uit het systeem verwijderd wordt.
Na een 112 melding voor reanimatie kun je opgeroepen worden. Als de gps van je mobiel aanstaat krijg je een “WhatsApp” bericht voor de locatie waar je bent en anders krijg je alleen een sms melding als de oproep voor d
e aangegeven woon en/of werk omgeving is. 

Indien u zich nog wilt aanmelden voor een reanimatie cursus,  kan dat bij Vitaal Opleidingen, tel: 0172 533 382.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . een Schepenbuurt bewoner op 5 februari een vervelend incident heeft gehad, waarbij een automobilist (witte Opel Corsa) zich misdroeg in het verkeer. Op de kop van de Staalweg foto’s van de kentekens gemaakt heeft. De bewoner werd vervolgens klem gereden en intimiderend aangesproken en bedreigd door een 5-tal jonge mensen van ca. 25 jaar en gedwongen werd om de foto’s te wissen. De betrokken persoon heeft melding gedaan bij de politie wegens bedreigingen. De wijkagent adviseert iedereen om te bellen wanneer je een verdacht uitziende situatie opmerkt (b.v. zien dat er iets overgedragen wordt). Wanneer uit een auto afval op straat gegooid wordt (is gezien), kenteken noteren/fotograferen en dit melden via 0900 8844;
 • . . . wees extra alert als onbekenden u vragen om een door hen opgegeven mobiel nummer te bellen. Via dat nummer kan uw eigen mobiel met een virus besmet worden, waarna uw toestel niet meer te gebruiken is. Dit is recent gebeurd bij een Schepenbuurt bewoner;
 • . . . u geluidoverlast-melding van Van Schip Alphen kunt doorgeven aan de OmgevingsDienst Midden-Holland (ODMA) via telefoonnr.: 088 8333555.
  Uw meldingen dragen bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving;
 • . . . n.a.v. een bericht in Alphens.nl waarin staat dat de gemeente nestkastjes gaat plaatsen ter bestrijding van de Eikenprocessierups en de mierensoort het Mediterraan Draaigatje, heeft de werkgroep een verzoek ingediend om ook nestkastjes te plaatsen in het Weteringpark.
  Wethouder G.J. Schotanus heeft bevestigd dat binnenkort 4 koolmezen- en  4 pimpelmezenkasten worden opgehangen in het Weteringpark.
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#215 – Schepenbuurt nieuws – januari 2020

Alert(s)

Geen WhatsApp Alerts in januari 2020

Bericht(en)


Speelruimteplan 2020-2024 concept bekend

Op 28 januari heeft de gemeente het concept speelruimteplan voor de gemeente Alphen bekend gemaakt. Dit plan zal op 6 februari in de gemeente worden besproken.

Uit een eerste onderzoek door de werkgroep blijkt dat het uitvoeringsplan voor het Weteringpark, voor verbetering vatbasr is met name op korte termijn:

 1. sportplek halfpipe/basketbal/tafel tennis gebied in 2020 compleet herinrichten
 2. vervanging van de klimmen/klauteren en glijden toestel (verwijderd eind 2019) in 2022
 3. strand/zand/waterbakken/waterpompen gebied compleet herinrichten in 2022s

Met betrekking tot punt 2, wil de werkgroep in overleg met de omliggende buurten en gemeente het verwijderde speeltoestel al in 2020 te laten vervangen.

De werkgroep is op zoek naar één of twee Schepenbuurt bewoners om mee te denken en te beslissen over de inrichting van de speelruimtes, samen met de omwonenden van de omliggende buurten. Meld u zich aan via een mail naar: bpschepenbuurt@gmail.com ovv speelruimteplan.


Hartveilig wonen

In bericht #212 vindt u alle relevante informatie over de noodzaak van de cursus, cursus data, cursus kosten en wijze van inschrijven.

Er zijn nog maar beperkt aantal dagen en cursusplaatsen beschikbaar, dus wees snel, want vol=vol:

Beginnerscursus:

 • Donderdag 20 februari: nog 3 cursus plaatsen

Herhalingscursus:

 • Dinsdag 11 februari: nog 2 plaatsen
 • Donderdag 19 maart: nog 2 plaatsen

Effect “Heimanswetering plan” voor de Schepenbuurt

Een nieuw Team is gestart. In totaal hebben 6 buurtbewoners zich aangemeld om mee te denken en te onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn van het Heimanswetering bedrijvenplan voor de SCHEPENBUURT. Op 15 januari heeft het Team een eerste bijeenkomst gehouden met als doel: met elkaar kennis te maken, de bijdrage/competenties van de teamleden te pijlen, strategie te bepalen en een actieplan te maken.

Op 3 februari heeft het team een tweede bijeenkomst gepland.

Vooralsnog heeft het Team in de eerste bijeenkomst de volgende effecten gedefinieerd: milieu effecten nieuwe en bestaande bedrijven, aantasting van unieke karakter van de Staalweg met zijn hoge bomen, horizon aantasting vanuit het Weteringpark richting bedrijven terrein, hogere verkeersintensiteit op de Staalweg (vrachtverkeer, auto’s met aanhangers, gevaarlijke fietsroute, gevaarlijke wandel route) en sluipverkeer door de Schepenbuurt en over de Woubrugseweg/Vierambachtsweg.

Heeft u als Schepenbuurt bewoner aanvullingen over niet genoemde effecten van het Heimanswetering bedrijvenplan, plaats een reactie of stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com ovv Bedrijvenplan Heimanswetering en het steun het Team.


Wist u dat . . .

 

 

 

 

 • . . . u heel gemakkelijk defecte straatlantaarn kunt melden via BuitenBeter app. Ook andere openbare ruimte aangelegenheden kunt u met deze app melden. Het bericht gaat dan naar de gemeente en u ontvangt in de regel een terugkoppeling van de gemeente;
 • . . . een Schepenbuurt bewoner de werkgroep het volgende heeft laten weten: “ik erger mij aan de vervuiling van de parkeerplaats tussen het Weteringpark en de haven. Mogelijk een vuilcontainer plaatsen“. De werkgroep heeft de bewoner geadviseerd om een klacht direct in te dienen bij de gemeente;
 • . . . de wijkagent ons laat weten dat bij langlopende verhaal zoals een schutting, overlast bomen, etc. etc. er een goedkope en snelle methode bestaat om dit op te lossen voor eens en altijd. Kijk hier voor meer informatie over de Wijkrechter;
 • . . . op 14 januari de politie via burgernet laat weten: “Helaas is er nog geen bruikbare informatie binnengekomen naar aanleiding van het onderzoek naar de poging tot een woninginbraak tussen vrijdag 13 december 2019 09:00 uur en maandag 16 december 2019 17:00 uur in de Marga Klompéstraat te Alphen aan den Rijn“.
  Heeft u informatie, neem contact op met de politie;
 • . . . in het programma Kassa een waarschuwing is geweest met betrekking tot WhatsApp-fraude. Trap niet in deze trucs, klik hier voor meer informatie;
 • . . . van de gemeente de werkgroep een terugkoppeling heeft gekregen over watertappunt in het Weteringpark.
  Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er geen waterleiding in de directe nabijheid van het geplande (drink)watertappunt aanwezig is en dus wordt er geen watertappunt geplaatst;
 • . . . de gemeente en de Feministen buurt, het voorstel van de werkgroep om welkom borden met regels van het Weteringpark bij de entrees te plaatsen ondersteunt. Dergelijke borden zijn ook geplaatst bij de entrees van park Zegersloot. De werkgroep gaat samen met de Feministen buurt vertegenwoordiger in gesprek met de gemeente over ideeën en aanbevelingen. Zie ook pagina Weteringpark op onze site;
 • . . . de webmaster een aanpassing heeft gemaakt met betrekking tot de menu structuur van de site. Zo vindt u onder menu Overig nu 3 submenu’s: Ondersteuning, Omgeving en Openbare ruimte;
Geplaatst in HartVeilig, Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#214 – Reminder reanimatie / AED bediening cursus – nog enkele plaatsen

Schrijf u snel in, want vol = vol

De reanimatie & AED bediening (beginners en herhalingscursus) opleiding wordt gegeven door Wendy Kalkoven – van Dalen, de cursus locatie is: ruimte 3 in Aquarijn en de cursustijden zijn: 19.30 uur tot 22.00 uur. 

De ruimte 3 in Aquarijn is gesponseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, waarvoor HARTelijk dank.

Beginnerscursus:

 • Donderdag 20 februari: aantal beschikbare cursusplaatsen: nog enkele plaatsen
 • Dinsdag 19 maart: aantal beschikbare cursusplaatsen: Vol

Herhalingscursus:

 • Dinsdag 11 februari: aantal beschikbare cursusplaatsen: nog enkele plaatsen
 • Woensdag 26 februari: aantal beschikbare cursusplaatsen: Vol
 • Donderdag 19 maart: aantal beschikbare cursusplaatsen: Vol

Wees er snel bij, want vol=vol voor deze geplande avonden.

De cursuskosten zijn €25.– voor de herhalingslessen en €35.– voor de basiscursus.
De kosten van zowel de basis- de herhalingscursus worden door vele ziektekosten verzekeringen vergoed. Check op uw polis of dit ook geldt voor uw verzekering.

U kunt zich opgeven voor een basis- of herhalingscursus per e-mail bij: info@vitaalopleidingen.nl met liefst meerdere voorkeur data.
Wendy zal korte tijd na uw opgave een bevestiging sturen met de avond waarop u bent ingedeeld. Tevens zal zij doorgeven hoe de betaling voor de cursus geregeld kan worden.

Wilt u alsnog inschrijven maar de cursus is vol en/of u kunt niet op de geplande data, laat het ons weten voor welke type cursus en we zullen proberen om nog extra cursus dagen in te plannen. Stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com ovv cursusavond.

Geplaatst in HartVeilig, Notification | Een reactie plaatsen

#213 – Woninginbraak postcode 2401

Gemeld door de politie:

Woninginbraak in postcodegebied 2401 op 03-01-2020. Wees extra alert

Uit onderzoek blijkt dat inbrekers vaak binnen enkele weken nogmaals toeslaan in dezelfde straat of buurt. Wees daarom extra alert en bel bij verdachte situaties 112. Twijfel ook niet om in je buurtgroep een melding te maken, samen zien en horen we meer.

80% van de woninginbraken lost de politie op dankzij oplettendheid van buren.

Klik hier voor informatie over verdacht gedrag.

Geplaatst in Inbraak, Notification | Een reactie plaatsen

#212 – SCHEPENBUURT Leeft – Reanimatie cursus inschrijving

Hartveilig Wonen en hoe realiseren we dat?

Het focus punt “Hartveilig Wonen” vraagt actie van u als wijkbewoner om de kennis en vaardigheid voor reanimatie up-to-date te houden.
Dit wordt bereikt door na het behalen van het certificaat Reanimatie met AED, dat twee jaar geldig is, ieder jaar een herhalingscursus te volgen.
De aanbevolen handelswijze bij een patiënt met uitvalverschijnselen en te nemen acties worden besproken en worden met levensreddende oefeningen afgesloten.

Ook dit jaar heeft de werkgroep cursussen geregeld bij Vitaal opleidingen, zowel voor de basis- als voor de herhalingscursus reanimatie met de AED.
Middels contacten met enkele wijken in de Feministenbuurt worden de hulpverleners uit die wijken in de gelegenheid gesteld op dezelfde cursussen in te schrijven.

De cursussen worden weer gegeven door Wendy Kalkoven – van Dalen;
De cursus locatie is: ruimte 3 in Aquarijn (gesponseerd door de gemeente);
De cursustijden zijn: 19.30 uur tot 22.00 uur;

In het volgende schema worden de geplande cursusdagen weergegeven:

Herhalingscursus:

 • Dinsdag 11 februari
 • Woensdag 26 februari
 • Donderdag 19 maart

Beginnerscursus:

 • Donderdag 20 februari
 • Dinsdag 10 maart

De cursuskosten zijn €25.– voor de herhalingslessen en €35.– voor de basiscursus.
De kosten van zowel de basis- de herhalingscursus worden door vele ziektekosten verzekeringen vergoed. Check op uw polis of dit ook geldt voor uw verzekering.

U kunt zich opgeven voor een basis- of herhalingscursus per e-mail bij: info@vitaalopleidingen.nl met liefst meerdere voorkeur data.
Wendy zal korte tijd na uw opgave een bevestiging sturen met de avond waarop u bent ingedeeld. Tevens zal zij doorgeven hoe de betaling voor de cursus geregeld kan worden.

De werkgroepleden wensen u succes met uw inspanning om onze wijk “Hartveilig” te houden.

Geplaatst in HartVeilig, Notification | Een reactie plaatsen

#211 – Schepenbuurt nieuws – december 2019


De werkgroep, bestaande uit Jan, Els en Cornelis, wenst u allen een heel Gelukkig, Gezond en (Hart-)Veilig 2020. In het nieuwe jaar zal de werkgroep samen met u doorgaan op de ingeslagen weg voor een leefbare, veilige en schone SCHEPENBUURT.


 


Alert(s):

In december 2019 is géén WhatsApp Alerts geweest in de SCHEPENBUURT;


Bericht(en):


Effect “Heimanswetering plan voor de Schepenbuurt

In bericht #209-Bedrijventerrein “Heimanswetering te koop” en in bericht #210-BPschepenbuurt-terugblik-2019-en-focus-2020, heeft de werkgroep een oproep geplaatst aan alle bewoners van de Schepenbuurt om mee te denken en te onderzoeken wat de mogelijke (negatieve) effecten van deze ontwikkelingen voor onze wijk zullen zijn en wat hieraan nog gewijzigd kan worden.
Met name de infrastructuur-aanpassingen en de te verwachten verkeersdruk in de wijk baren ons zorgen.
Inmiddels hebben drie  Schepenbuurt bewoners zich aangemeld. Met nog enkele Schepenbuurt bewoners erbij hopen we een slagvaardig team te hebben.

Hierbij nogmaals de oproep om je aan te melden, want alle hulp is welkom bij overleg met de projectontwikkelaar en met de gemeente.

Meldt u aan om de Schepenbuurt leefbaar en veilig te houden via email: bpschepenbuurt@gmail.com


Wist u dat …

 

 • . . . speeltoestellen (klimmen, klauteren en glijden) naast het voetbalveld in het Weteringpark eind november zijn weggehaald. De werkgroep heeft op 2 december een mail gestuurd naar de gebiedsadviseur van de gemeente met de vraag wat de reden hiervoor is, wat er voor in de plaats komt en waarom de bewoners en bewonersgroepen hiervan niet op de hoogte zijn gebracht. Tot op heden heeft de gemeente nog niet gereageerd op onze mail;
 • . . . gedurende de maand december verneemt de werkgroep via andere communicatie kanalen (alphens.nl, Algemeen Dagblad, etc. etc.) dat op meerdere plaatsen speeltoestellen zijn verwijderd, eveneens zonder voorafgaande berichtgeving;
 • . . . op 20 december een Burgernet bericht is verspreid met de volgende mededeling: “Getuigen gezocht: Poging woninginbraak Marga Klompéstraat te Alphen aan den Rijn”. Tussen vrijdag 13 december 2019 na 09:00 uur en maandag 16 december 2019 voor 17:00 uur is in de Marga Klompéstraat in Alphen aan den Rijn ter hoogte van de huisnummers 45 t/m 55 geprobeerd in te breken in een woning.
 • . . .  op 21 december overleg is geweest met de gebiedsadviseurs omtrent de overlast en gevaar van rijpaarden in het Weteringpark. De werkgroep heeft eerder al een voorstel gedaan naar de gemeente om één of meerdere borden te plaatsen waarin de “huishoud regels voor het Weteringpark” zijn vastgelegd. Dit voorstel zal door de gebiedsadviseurs intern worden besproken;
 • . . . het Weteringpark een van de gebieden van Alphen aan den Rijn is waar het verboden is om vuurwerk af te steken? De gemeente heeft bij de hoofd ingangen borden geplaatst

Met dit als resultaat (binnen 24 uur): door vuurwerk een gat van ruim 15 cm en volledig uit de onderste klemmen geblazen !!!!

 

 

Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 1 reactie