#236 – Update petitie “Geen in-/uitrit halverwege Staalweg”

Update van het team verontruste bewoners Leefbare Omgeving HeimansWetering

Petitie voortgang:

Het  team laat weten dat de petitie inmiddels ca. 120 handtekeningen heeft verzameld.

Teken de petitie, want als we straks niet genoeg draagvlak kunnen tonen bij de bezwaarschrift procedure, wordt het een verloren zaak en hebben we een onveilige verkeerssituatie laten ontstaan (zie bericht #233).

Natuurlijk wil het team zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. Heeft u nog niet getekend, vergeet dit niet te doen voor 1 november 2020. Klik hier. Ook huisgenoten met een eigen email kunnen tekenen, mits 16 jaar of ouder.

Deel ook deze link zoveel mogelijk in uw netwerk


“Illegaal” kappen & bevestiging:

foto: AvLdK

Op 14 oktober is veelvuldig overleg geweest met de gemeente omtrent het kappen van 3 hoge bomen op de Staalweg ter hoogte van de geplande in-/uitrit naar het nieuwe bedrijventerrein waarop 20 bedrijfskavels zijn gepland. Het blijkt dat de bomen zijn gekapt door Van Erk Ontwikkeling en dit valt volgens het team onder de categorie “illegaal” kappen van bomen, omdat duidelijk was afgesproken tussen Van Erk en de gemeente bij de vergunningverlening dat het kappen uitgevoerd zal worden door de gemeente Alphen a/d Rijn.

Op 15 oktober laat de gemeente ons het volgende weten: “Inmiddels is duidelijk dat de bomen gekapt zijn door de ontwikkelaar en dit niet had mogen gebeuren. Dit hebben zij inmiddels ook erkend. Wij bekijken welke stappen wij gaan zetten richting deze partij.”


Teken de petitie, klik hier


 

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 2 reacties

#235 – Teken petitie: “Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg”

In bericht #233-Verkeersveiligheid in het geding, bent u uitgebreid geïnformeerd dat de verkeersveiligheid op de Staalweg in het geding is, nu de gemeente een vergunning heeft verleend voor een in-/uitrit halverwege de Staalweg. Ook spelen andere argumenten een belangrijke rol waarom tegen deze vergunning protest aangetekend moet worden.

Hedenochtend zijn bewoners/belanghebbenden onaangenaam verrast dat er 3 hoge bomen zijn gekapt, terwijl de bezwaartermijn tegen de vergunning nog loopt (t/m 5 november). De werkgroep en teams zijn in druk overleg met de gemeente hoe dit nu kan. Waarom niet netjes de bezwaartermijn afwachten alvorens te handelen.

Team HeimansWetering en team LOHW hebben inmiddels de volgende acties ondernomen:

 1. documentatie opgevraagd bij en ontvangen van de gemeente over deze vergunning;
 2. een pro forma bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn;
 3. verzoek tot voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank in Den Haag;
 4. Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ingediend bij de gemeente als voorbereiding bezwaarschrift.

Tevens is een petitie opgezet: Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg waar u tegen deze vergunningverlening van de gemeente kunt tekenen.

Klik hier om deze petitie te tekenen.

U en alle huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen en mogen deze petitie tekenen, want wij allen zijn belanghebbende als bewoners van de Schepenbuurt.

Deel deze petitie zoveel mogelijk met andere belanghebbenden. Belanghebbenden zijn alle mensen die gebruik maken van de Staalweg als doorgaande verbinding, of om de wijk te verlaten of in te rijden, met de auto, fiets en/of wandelend.
Met een breed draagvlak zijn we SAMEN STERKER, dus onderteken de petitie.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 8 reacties

#234 – Inbraak Schoener 30 afgelopen weekend

Tussen vrijdag 9 oktober 09:00 uur en maandag 12 oktober 12.00, ingebroken op Schoener nr 30.

Heeft u iets gezien of eventueel camera beelden van, neem dan direct contact op met de politie: 0900-8844.

Geplaatst in Inbraak, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#233 – Verkeersveiligheid Staalweg in het geding

In het Alphens Nieuwsblad van 7 oktober is onder Verleende vergunningen regulier Alphen aan den Rijn het volgende gepubliceerd: “Staalweg 4 (25-09-2020) aanleggen inrit (2020/421)”.

Een klein berichtje met mogelijke GROTE CONSEQUENTIES voor de verkeersveiligheid op de Staalweg.

Denk aan de vele fietsers (recreanten, scholieren, woon- werkverkeer) die een gevaarlijkere situatie krijgen door in- en uitrijdend vrachtverkeer; blokkade van de Staalweg door verkeersbewegingen vanuit en naar het toekomstige bedrijventerrein; wegverzakkingen doordat het vrachtverkeer te intensief is voor de zwakke en smalle dijk.

Een eerdere vergunning aanvraag (v2020/098) voor deze inrit is door de gemeente in juli geweigerd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, zie LOHW bericht van 03-06-2020). Nu heeft de gemeente de vergunning wel verleend, terwijl de aanvraag gelijk is gebleven. Door de gemeente wordt geen redenen gegeven waarom de vergunning nu wel is verleend.

Willen wij als Schepenbuurt bewoners bezwaar maken tegen de verleende vergunning dan moeten wij argumenten kunnen aanvoeren waarom wij bezwaar aantekenen tegen deze vergunning. Vragen die wij bijvoorbeeld kunnen stellen zijn:

 • Hoe wordt de verkeersveiligheid voor motorrijtuigen, brommers, fietsers (schoollieren/recreanten/woon/werk) en wandelaars op Staalweg beïnvloed door deze inrit?
 • Moeten er bomen worden gekapt en is kapvergunning verleend?
 • Waarom is een tweede ontsluiting vereist, want tot nu heeft de ontsluiting aan het einde van de Staalweg goed gefunctioneerd?
 • Is de APV voor deze vergunning verlening niet van toepassing? Ingeval niet van toepassing, waarom niet?
 • Welke noodzaak is er om een extra uitrit te maken als de wens is om het gebied te bestempelen als industriezone voor watergebonden transport ?
 • . . .

Voor andere argumenten wordt uw hulp gevraagd door mee te denken in een overleggroep, of door deze z.s.m. in te sturen naar bpschepenbuurt@gmail.com, of via de reactie optie op de site.

Team HeimansWetering en team LOHW gaan zich inzetten om bezwaar te maken tegen deze vergunning.  Daarvoor kunnen we de hulp van de Schepenbuurt bewoners goed gebruiken en krijgt deze actie meer  draagvlak in het bezwaar proces.

Tevens is overleg gestart met vertegenwoordigers van de omliggende buurten en andere belanghebbenden zoals: schoolleiding Wellantcollege, fietsbond, wandelaars, vissers, etc. etc.
Ook wordt overwogen om een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur in te dienen, om meer informatie over de achtergrond van de aanvraag te verkrijgen.

We hebben maar weinig tijd om bezwaar te maken, dus snelheid is gewenst. Als er geen bezwaar is gemaakt binnen 6 weken na publicatie, dan staan we voor een voldongen feit.

Wilt u buiten bovenstaand verzoek een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving Heimanswetering, waarin (verkeers-)veiligheid centraal staat, meld je dan aan via bpschepenbuurt@gmail.com. Wil je meer weten over wat voor hulp we zoeken, geef je contactgegevens via de mail door en wij nemen contact met u op.

Zodra de voorbereidingen afgerond zijn, krijgt u binnen 14 dagen een bericht hoe u het beste uw bezwaar tegen deze goedkeuring kunt maken. We rekenen op uw steun om een breed draagvlak te creëren om verkeersveiligheid op de Staalweg te garanderen.

Samen staan we sterk

Geplaatst in Geen categorie, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 6 reacties

#232 – Schepenbuurt nieuws september 2020

WhatsApp Alert(s)

In september zijn twee berichten gepubliceerd welke niet thuis horen op de WhatsApp Alert van de Schepenbuurt: op 10 september – “hond in de tuin” en op 28 september – oproep om zich aan te sluiten bij een andere app. De werkgroep vindt het jammer dat er nog steeds bewoners zijn die zich niet houden aan het protocol.

Bij een onjuist bericht kan de beheerder de WhatsApp Alert groep blokkeren en de berichtmaker zal gevraagd worden het bericht voor iedereen te verwijderen.
Alleen de maker van het bericht kan deze actie uitvoeren.
Dat dit niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, is vervelend voor alle deelnemers en is voor enkelen aanleiding uit deze WhatsApp Alert groep te stappen.

 • Houd de WhatsApp Alert “zuiver” en gebruik deze alleen waarvoor deze is bedoeld.
 • Voorkom ergernis want alleen samen kunnen wij onze buurt veilig houden.

Wilt u aanmelden bij de WhatsApp Alert groep van de Schepenbuurt, klik hier voor het inschrijfformulier.

Bericht(en)

Geen berichten


Buur-help je buren

Het gaat niet goed met het aantal Corona besmettingen, IC- en ziekenhuisopnames in Nederland. Deze getallen zullen in de komende dagen zeker gaan oplopen. Dit kan betekenen dat er weer huishoudens in de Schepenbuurt in isolement kunnen komen. Als een huisgenoot Corona heeft, dan adviseren wij ze hun naaste buren te informeren en te vragen of ze kunnen helpen door af en toe boodschappen te doen. Wanneer dat niet lukt, stuur dan een email naar bpschepenbuurt@gmail.com o.v.v. buur-help je buren, dan zal Annet, onze coördinator, kijken wie er beschikbaar is voor hulp. Eventueel kunt u ook de boodschappen brengen opstarten bij AH, Jumbo of COOP.

Wij hopen en verwachten dat er nog steeds hulpverleners beschikbaar zijn om  Schepenbuurtgenoten te helpen.


Praat mee met de Noordrand

Inmiddels zijn de 4 fasen met betrekking tot het participatie proces” praat mee met de Noordrand” afgesloten.

Klik hier om de resultaten van de beschikbare verslagen te downloaden.

Zie ook opmerkingen m.b.t. participatie in het rubriek LOHW.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Begin september heeft LOHW een antwoord gekregen op de brief van 6 juni m.b.t. mogelijke woningbouw op het voormalige Bos Beton terrein. Klik hier.

Op 7 september laat wethouder G. van As het volgende weten: “dat ik op 17 september a.s. een gesprek heb met de verantwoordelijke gedeputeerde Anne Koning. Daarin zal ik de locatie Van Schip en Bos Beton v.w.b. woningbouw aan de orde stellen! Ambtelijk advies was negatief; maar wie weet!“. Na het gesprek van 17 september krijgt LOHW de schriftelijke conclusie van het: “Er wordt gezamenlijk geconcludeerd dat woningbouw hier niet mogelijk is, zo lang naburig bedrijf Van Schip niet wenst te vertrekken”.  

Op 15 september heeft LOHW een gesprek met de gemeente gehad naar aanleiding van het woonvisie document van LOHW en onderwerp van inspreekrecht was op de raadsvergadering van 7 mei jl. (zie berichten #225 en #227). De LOHW woonvisie kan een basis zijn voor verdere participatie m.b.t. o.a. Noordrand. Enkele actiepunten zijn overeengekomen en een vervolg afspraak is gepland voor begin oktober.

Op 24 september heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland schriftelijk het besluit  over het bezwaarschrift tegen dam met duiker op de Staalweg 4 bekend gemaakt. Besluit luidt: “Wij hebben besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het is ingediend namens LOHW. Voor zover het bezwaarschrift is ingediend op persoonlijke titel door 2 bewoners, hebben wij besloten uw bezwaar ongegrond te verklaren, Dat betekent dat de vergunning in stand wordt gelaten”. 

Er zijn een aantal artikelen in september gepubliceerd en opgenomen op de site die het lezen waard zijn. Klik hier.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

In het voorgaande maandbericht heeft de werkgroep een oproep gedaan om melding te maken van locaties openbare ruimte welke in 2021 onderhoud nodig hebben. Van meerdere bewoners hebben wij  informatie ontvangen waarvoor hartelijk dank.

Op 15 september heeft de werkgroep samen met de gemeente een schouw uitgevoerd in de Schepenbuurt.
Dit heeft geresulteerd in een lijst van vele aandachts-/
verbeterpunten. Met deze lijst gaat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen het budget van klein onderhoud 2021. Enkele verbeterpunten zullen gelijk opgepakt worden in verband met veiligheidsrisico’s, want die vallen niet onder het investeringsprogramma, zoals: Heuvelweg asfalteren, losse/scheve stoeptegels opnieuw vlak leggen bij de ondergrondse containers Brigantijn/Marga Klompéstraat, onderhoud van groen en verwijderen onkruid in de gehele buurt.

Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente om de betonblokken/kunststof palen op het trottoir van de Brigantijn welke niet op de straathoeken staan, te verwijderen heeft de werkgroep de bewoners gevraagd naar hun mening. Zodra dit proces is afgerond zal het resultaat gedeeld worden met de gemeente.

Wij willen bewoners van de Schepenbuurt dringend vragen om incidenteel of urgent onderhoud openbare ruimte direct te melden bij de gemeente en/of via de app BuitenBeter. Voorbeelden van urgent onderhoud zijn o.a.: losse/scheve stoeptegels, defecte verlichting/speeltoestellen, defecte ondergrondse containers, etc.

De ervaring leert dat een melding via de app BuitenBeter snel tot een oplossing leidt.
De werkgroep stelt het op prijs als u uw melding door wilt sturen naar bpschepenbuurt@gmail.com, want dan kan de werkgroep in het reguliere overleg met gemeente de niet opgeloste meldingen bespreken.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . op 11 september welkom borden in het Weteringpark zijn geplaatst, klik hier;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | Een reactie plaatsen