#256 – Schepenbuurt nieuws april 2021

WhatsApp Alert(s)

Op 8 april heeft de werkgroep een burgeralert doorgezet n.a.v. een vermissing van 11 jarig kind in een nabije buurt. Het kind is gelukkig snel en in goede gezondheid gevonden;

Gepubliceerde bericht(en)

#255-Inbraak poging Tjalk; de bewoner geeft aan dat de politie alert heeft gereageerd op de melding via 112;


Noordrand 0ntwikkelingen

De LOHW-KBG heeft in april twee overlegbijeenkomsten gehad met het projectteam Masterplan Noordrand, t.w. op:

 • 7 april: waarin besloten is om met een kleine groep de verkeersproblematiek in kaart te brengen en uit te werken.
  Vervolgens is besproken dat de verkeersintensiteit in de Schepenbuurt & Feministenbuurt gemeten moet worden.
  Zie voor verdere informatie bij Team-Verkeer;
 • 21 april: waarin de gemeente een toelichting geeft over de participatieparagraaf in het rapport naar het college en over de data voor de vervolg stappen in het proces.

De belangrijkste data zijn: 11 mei, dan moet LOHW-KBG de input ingeleverd hebben, want op 12 mei wordt het rapport naar het college gestuurd. Het overleg in de raadscommissie is op 10 juni gepland, en op 24 juni wordt de besluitvorming door de gemeenteraad verwacht.


LOHW-Team Verkeer

De gemeente heeft besloten om samen met LOHW-Team Verkeer een werkgroep te vormen.

Team Verkeer bestaat thans uit vijf inwoners uit de Schepenbuurt, Feministenbuurt en Appelenburg.
In de werkgroep zitten ook twee leden van de gemeente AadR .

In het kennismakingsoverleg van 22 april jl. zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • In beeld brengen van de (huidige) verkeersintensiteit omgeving Noordrand, met behulp van de Telraam applicatie op nog nader vast te stellen locaties;
 • Vergelijken gemeten intensiteit t.o.v. de theoretische opgestelde verkeersmodellen rondom Noordrand;
 • Zoeken naar (potentiële) oplossingen n.a.v. het 13-punten verkeersknelpunten LOHW document;
 • Onderzoeken verkeersbewegingen vanuit de Noordrand;
 • Alternatieve ontsluitingen bespreken;
 • Input leveren voor visieontwikkeling;

Volgende overleg is gepland medio mei


Uitrit op de Staalweg – Verdaging beslistermijn

Op 23 april laat de gemeente via een brief het volgende weten:

Het college heeft echter meer tijd nodig om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Wij verdagen hierbij de beslistermijn met 6 weken. Dit betekent dat u uiterlijk 10 juni 2021 een beslissing van het college op uw bezwaren kunt verwachten


LOHW-Team Actieven

LOHW heeft een nieuw team kunnen opzetten met hulp van bewoners, die aangegeven hebben actief betrokken te willen zijn bij diverse thema’s die onze buurten aangaan.

LOHW-Team Actieven bestaat thans uit negen personen uit de volgende straten:  A. Jacobstraat, G.v.d.Molenstraat, J.deB. Kemperstraat (4x), Wielingen, Windjammer (2x).

Op 21 april heeft LOHW-Team Actieven  een online kennismaking bijeenkomst georganiseerd met een aantal bewoners die zich via de vragenlijst zich hiervoor hadden opgegeven. Het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst, met een aantal interessante discussies zoals de zorgen over de Noordrand met als belangrijkste thema de zorg om de ontsluiting. Daarnaast hebben we gesproken over participatie in het algemeen, energietransitie en groenvoorziening.

Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën getest over de wijze waarop we de inbreng van buurtbewoners willen gaan organiseren. Hiervoor zal binnenkort een LOHW website ingericht worden, waarin een ieder informatie kan plaatsen over een bepaald thema.
Op een later tijdstip ontvangt u over deze website meer informatie.

U kunt zich nog aanmelden voor het LOHW-Team Actieven, want met uw hulp en kennis van de lokale situatie kan het uitwerken van de thema’s sneller gerealiseerd worden. Aanvullende thema’s zijn welkom, schroom niet deze in te brengen.
Meldt je aan en/of stuur je thema naar lohw20@gmail.com


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .  de gemeente ook voor 2021 maatregelen heeft getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden. Bewoners kunnen meehelpen bij de bestrijding, door nesten bij de gemeente te melden. De eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de witgrijze, bolvormige nesten aan de stammen of dikkere takken van de eikenbomen. U kunt melding maken via de website of door te bellen naar 140172;
 • . . .  in de maand april een welkom bord in het Weteringpark 2x met graffiti is besmeurd. Na melding via BuitenBeter  heeft de gemeente het bord weer schoongemaakt;
Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark | Een reactie plaatsen

#255 – Inbraakpoging Tjalk

Op 1e Paasdag is een inbraakpoging geweest op de Tjalk aan de achterzijde van het huis. Omstreeks 21:30 liepen 3 personen in de tuin aan de voorkant en even later liet een buurman weten verdachte bewegingen te zien aan de achterkant (Heuvelweg). Later bleek dat het horgaas enigszins ontzet was en dat de hendel niet meer in de volledig gesloten stand stond.

Er is van dit incident door de bewoner bij de politie melding gedaan.

Advies voor de buurt is om waakzaam te zijn en alle deuren op slecht zichtbare plaatsen goed te vergrendelen en ook om waakzaam te zijn voor verdachte personen

Heeft u iets gezien of wat dan ook, laat het de politie weten.

 

 

Geplaatst in Inbraak, Notification | Een reactie plaatsen

#254 – Schepenbuurt nieuws – maart 2021

WhatsApp Alert(s)

Geen WhatsApp Alerts in maart 2021

Gepubliceerde bericht(en)

 • #252-Analyse/samenvatting Webinar & Noordrand ontwikkelingen;
 • #253-Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften – vergunning in-/uitrit verlening, zie ook onderstaand artikel “Uitrit op de Staalweg”;

Noordrand 0ntwikkelingen

Voor het klankbordgroep overleg van 10 maart jl. heeft de werkgroep LOHW KBG Noordrand een document ingediend met 13 verkeersknelpunten welke al bestaan / gaan ontstaan met het ontwikkelen van de Noordrand en de ontsluiting via de geplande straten (Herenweg en Kalkovenweg). Klik hier. Dit document wordt in april met het projectteam Masterplan Noordrand besproken.

Op 15,  23 en 30 maart heeft het projectteam Masterplan Noordrand online informatie bijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden werden na een korte presentatie in break-out sessies dieper op de thema’s ingegaan. Op de site van het project zullen de vragen en antwoorden van deze online informatie thema avonden worden gepubliceerd. Klik hier.

Veel bewoners van de Schepenbuurt en Feministenbuurt hebben in de online informatiebijeenkomst zowel mondeling als schriftelijk gereageerd naar het projectteam om verontrusting te uiten over de voorgestelde ontsluiting van de Noordrand.
Meerdere mogelijke ontsluitingsvoorstellen zijn ingediend.


Uitrit op de Staalweg

De hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen de vergunningverlening voor een in-/uitrit halverwege de Staalweg heeft plaatsgevonden op 23 maart jl.

In deze hoorzitting heeft LOHW een duidelijk pleidooi gehouden met 3 relevante aandachtspunten:

 1. groenvoorziening, wat de reden was om de eerste aanvraag te weigeren,
 2. bij geen van de  ingediende vergunningsaanvragen is een gedegen verkeersveiligheid onderzoek uitgevoerd,
 3. uit de WOB documentatie blijkt dat de gemeente niet volgens een gecontroleerd proces heeft gewerkt.

Naast de jurist en beheerder openbare ruimte van de gemeente waren ook juristen en vertegenwoordigers van Adriaan van Erk Ontwikkeling aanwezig en een tiental belangstellenden. U kunt de hoorzitting terug kijken (35 minuten). Echter de opname is te groot om deze op te nemen op de site, stuur een e-mail naar bpschepenbuurt@gmail.com ovv hoorzitting, dan zorgen wij dat u via We Transfer de uitzending kunt ophalen om terug te kijken.

In de loop van april wordt het advies van de Commissie bezwaarschrift bij het college ingediend, waarna een definitieve beslissing zal worden genomen.


Ontwikkelingen bedrijventerrein Staalweg

Een eerste bedrijf dat zich wil gaan vestigen op het bedrijventerrein aan de Staalweg (voormalig Bos Beton) is bekend.
Het bedrijf Boxxparq wil 80 hoogwaardige bedrijfsunits en opslagboxen realiseren op de oostzijde van het terrein.


Schone Lucht Akkoord (SLA)

Als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging leven we op dit moment gemiddeld 9 maanden korter en er zullen jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig overlijden.” Deelnemende partijen zoals de gemeente Alphen aan den Rijn en vele andere gemeenten en provincies hebben dit akkoord ondertekend.  Gezamenlijk doel is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016.

Een van de genoemde sectoren is houtstook. In totaal zijn 12 maatregelen genoemd rondom houtstook. Houtkachels zijn nu de grootste fijnstofbron.
Klik hier voor informatie over het Schone Lucht Akkoord.
In de raadsvergadering van 25 maart jl. heeft de raad het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord vastgesteld. Klik hier en kijk naar agendapunt 4.1.b.
Ter info: LOHW heeft dit thema ook opgenomen in de agenda.


LOHW agenda

Via de vragenlijst van LOHW met betrekking tot de Noordrand ontwikkelingen, hebben een aantal bewoners uit meerdere buurten in de wijk Oudshoorn aangegeven dat zij zich willen inzetten voor de LOHW-activiteiten / agenda zoals:

 • Projecten: Noordrand, Gnephoek en Bouwlocatie Bruijnes (verlengde Bruins Slotsingel);
 • Thema’s over de effecten van alle plannen in en rond de huidige woonwijk , zoals: Regionale Energiestrategie (RES), Waterhuishouding, Verkeer (mobiliteit, ontsluiting, veiligheid), Wijkvoorzieningen, Participatie projecten Alphen aan den Rijn, Schone Lucht Akkoord (SLA), Duurzaamheidsprogramma 2021-2050 etc.;

Wilt u zich ook inzetten voor uw woonomgeving voor één of meerdere onderwerpen, laat het ons weten, want LOHW heeft uw hulp hard nodig om met elkaar een leefbare omgeving te ontwikkelen en behouden. Meldt je aan via lohw20@gmail.com.

Laat LOHW ook weten als u rechtstreeks communiceert met de gemeente over één van deze agendapunten, dit om te voorkomen dat we langs elkaar werken.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .door de kleine verruiming van de coronamaatregelen het mogelijk is om een reanimatie en AED bedieningscursus te volgen. De werkgroep heeft in overleg met Vitaal opleidingen besloten, om pas in het najaar 2021 cursussen in te plannen;
 • . . . de oproep aan Schepenbuurt bewoners om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent Regionale Energiestrategie (RES) nog geen aanmeldingen heeft opgeleverd;
 • . . . in de raadscommissievergadering van 1 april 2021 vanaf 19.30 uur twee interessante agendapunten staan (klik hier om deze vergadering te volgen of terug te kijken):
  1. agenda 2.b – Vestiging Plastic recycling
  2. agenda 3- Eerste debat Duurzaamheidprogramma 2021-2050.
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#253 – Hoorzitting Commissie bezwaarschriften: vergunning in-/uitrit Staalweg

Hoorzitting Commissie bezwaarschrift 23 maart 2021

De werkgroep Schepenbuurt en LOHW hebben u meerdere keren geïnformeerd over het ingediende bezwaarschrift tegen de vergunningsverlening voor het aanleggen van een in-/uitrit halverwege de Staalweg.

De Commissie bezwaarschriften laat weten dat de hoorzitting over het bezwaarschrift plaatsvindt op dinsdag 23 maart om 20.50 – 21.20 uur en dat deze openbaar is. Door de Corona maatregelen is de hoorzitting alleen te volgen via Skype.

U kunt de hoorzitting bijwonen via onderstaande link: https://join.skype.com/lKRbrNlUlrMW (voor hulp bij inloggen, zie onderstaande handleiding)

Steun Eric, Mark en Jan door massaal deze hoorzitting bij te wonen, want naast de petitie kan uw aanwezigheid een duidelijk signaal afgeven, dat het bezwaar gedragen wordt door een grote groep van bewoners/belanghebbenden.


Handleiding Skype:
Via computer
 1. Klik op de bovenstaande link in dit bericht. 2. Er opent een nieuw scherm. Klik op ‘klik hier om te installeren’. 3. Klik op de knop ‘installeren’ en doorloop het installatieproces. 4. Klik nogmaals op de link die u per mail heeft ontvangen. 5. Bij de eerste keer openen, vraagt de app een aantal malen om toestemming. Sta deze allemaal toe. Doet u dit niet dan werkt de app niet goed.
  6. De app is klaar voor gebruik.
 2. Deelnemen 1. Open de e-mail met de uitnodiging en klik op de link in de e-mail, of kopieer de link en plak deze in uw browser. 2. Klik op Deelnemen aan Skype-Vergadering. 3. U ziet de vraag ‘Hoe wilt u deelnemen aan uw vergadering?’ U heeft 2 opties: a. ‘Installeren en deelnemen met de Skype Meetings-app (web)’ (Zie verder vanaf stap 4) b. ‘Al geïnstalleerd? Klik hier om deel te nemen via de app Skype-vergaderingen (web)’ (Zie verder vanaf stap 7) 4. Heeft u bij stap 3 gekozen voor optie a, dan wordt de app geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. 5. Zodra de app is geïnstalleerd ziet u de volgende tekst in beeld: ‘Alles is ingesteld. De vergadering wordt geopend in een nieuw venster voor de app Skype-vergaderingen.’ 6. Ga naar het nieuwe venster. 7. Vul in het scherm met de tekst Welkom uw volledige naam in. 8. Klik op de knop Deelnemen. 9. U betreedt nu de virtuele lobby. 10. De organisator zal u toelaten tot de vergadering
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#252 – Analyse / samenvatting vragenlijst Noordrand

In bericht #248 is een oproep gedaan om de vragenlijst in te vullen, opgesteld door de werkgroep LOHW klankbordgroep Noordrand (LOHW KBG), naar aanleiding van de Webinar van 16 februari en de Noordrand ontwikkelingen.
Deze oproep is ook gedeeld met de LOHW contactpersonen van diverse buurtschappen rondom de Noordrand met het verzoek deze met hun achterban te delen.
De oproep is ook gepubliceerd op alphens.nl.

In totaal hebben 219 deelnemers de vragenlijst ingevuld. De analyse en samenvatting van de antwoorden op de vragenlijst zijn verwerkt in het document:
Analyse samenvatting vragenlijst Noordrand ontwikkelingen versie 1.0 09032021.pdf“.
Naast het analyse/samenvatting document is ook een 1-pagina samenvatting gemaakt.

De werkgroep LOHW KBG nodigt u uit om deze analyse/samenvatting te lezen, zodat u weet wat er speelt en waarmee u zich kunt voorbereiden op de online informatiebijeenkomsten, die door de Gemeente worden georganiseerd op:

 • 15 maart om 19:30 – thema: mobiliteit
 • 22 maart om 19:30 – thema’s: leefomgeving, wonen, groen en duurzaamheid.

Via een brief van de gemeente zijn de Schepenbuurtbewoners geïnformeerd hoe zij zich kunnen aanmelden voor deze online informatiebijeenkomsten. U kunt u aanmelden via: tp-lens@alphenaandenrijn.nl.

De gemeente heeft de privé chat vragen en antwoorden van de Webinar van 16 februari 2021 ook gepubliceerd, klik hier. Wellicht treft u hier ook antwoorden op uw reacties/vragen welke u heeft achtergelaten via de LOHW KBG vragenlijst.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen