#284-Buurtpreventie overleg & Buurtschouw

Buurtpreventie overleg

Op 8 november 2022 heeft het overleg plaatsgevonden met diverse buurtpreventie-groepen en de coördinatoren van de gemeente Alphen a/d Rijn en de 7 dorpen (Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk a/d Rijn en Zwammerdam).

De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:

 • Schone gemeente Alphen” – In de gemeente zijn 450 vrijwillige coaches die de plekken in de wijken, waar afvalcontainers staan, schoonhouden en begeleiden d.m.v. bellen als de bakken helemaal vol zijn zodat ze direct geleegd zullen worden en verwijderen van zwerfafval. Het motto is “Schoon, heel en veilig”. Klik hier om de presentatie hierover erop na te lezen;
 • Hoe energiek bent u?” – In de gemeente zijn 30 coaches, dit zijn vrijwilligers die gratis een energieadvies (zonder verplichting) van uw woning doen. Er kan ook een infrarood scan gedaan worden, dit kan alleen in de winter. Klik hier om de presentatie hierover erop na te lezen;
 • Presentatie Politie Alphen aan de Rijn door teamchef John Nieumeijer en Marjolein van Dam. Er zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn en de 7 dorpen, 20 wijkagenten. Mede te danken aan de buurtpreventies, zijn er 30% minder inbraken geweest dan vorig jaar. Met rechercheur Marjolein hebben we geoefend hoe je een goed signalement kan onthouden/doorgeven. Klik hier om de samenvatting signalementen erop na de lezen;

Buurtschouw

Na een succesvol overleg op 8 november jl. met de Buurtpreventie coördinatoren samen met de gemeente, politie, BOA is de reguliere buurtschouw in de Schepenbuurt gepland voor maandag 12 december 2022.

Tijdens deze schouw zal gekeken worden naar o.a.:

 • openbare ruimte – denk aan openbaar groen, staat van wegen, fietspaden en wandelpaden etc.
 • veiligheid – denk aan openbare verlichting maar ook verlichting in de poorten, preventieve maatregelen inbrekers, vuilcontainers etc.

U als bewoner van de Schepenbuurt weet natuurlijk als geen ander waar wat verbetert kan worden. De werkgroep vraagt u allen om per mail zo concreet mogelijk aan te geven waar tijdens de schouw opgelet moet worden. We zullen uw punten meenemen naar de schouw. Samen met elkaar kunnen we de Schepenbuurt “veilig en netjes” maken en houden, dus stuur uw inbreng vóór 5 dec. naar bpschepenbuurt@gmail.com.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#283-Aanpassing kruising Staalweg-Kalkovenweg

 • In het LOHW bericht #089 van juli 2022 is o.a. gepubliceerd dat de gemeente bevestigd heeft dat het kruispunt Staalweg – Kalkoverweg aangepast zal worden om de verkeersveiligheid daar te verbeteren.

De gemeente gaat de wegversmalling op de Kalkovenweg verwijderen en vóór en ná de kruising met de Staalweg verkeersdrempels aanbrengen (zie onderstaande tekening). De wegmarkering blijft vooralsnog zoals deze nu is.

De gemeente laat ons weten dat de aannemer voornemens is om de aanpassing uit te voeren in week 48 (28 november-2 december). Twee fases:

 • Fase 1: Kalkovenweg afgesloten tussen Staalweg – Rotonde Poortwachter op 29 november
 • Fase 2: Kalkovenweg afgesloten tussen Staalweg – IJzerweg op 30 november

Klik hier om het verkeersplan erop na te lezen.

Tijdens de werkzaamheden houden fietsers doorgang, voor autoverkeer zal tijdelijk geen doorgang zijn tijdens het asfalteren.

Nieuwe situatie:
De wegversmallingen op de Kalkovenweg komen te vervallen
Er komen twee drempels voor en na het kruispunt met de Staalweg
Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#282-Oeverherstel Heimanswetering (T6 Noord)

Een deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn(T6 Noord) is niet meer in goede staat en voldoet op een aantal plaatsen niet meer aan de veiligheidsnorm. Om deze vaarwegen veilig en in goede staat te houden voor gebruikers en scheepvaart, gaat de provincie deze oevers vervangen. Daarom vervangt de provincie in de komende jaren de zogenaamde oeverbescherming. Na de vervanging van de oevers is de kwaliteit van de vaarweg geborgd voor de toekomst. In het ontwerp projectplan is opgenomen dat 1218 meter oververvanging nodig is aan de Heimanswetering. Klik hier voor meer informatie van de provincie Zuid-Holland.

Bewoners van o.a. de Galjoen hebben naar aanleiding van het herstelplan bericht hierover gekregen van de provincie. Bewoners van Galjoen hebben een bericht verstuurd naar de provincie met o.a. de volgende vragen:

 1. Kunnen dergelijks situaties als bij het kanaal Almelo-De Haandrik ook bij ons aan het Galjoen ontstaan?
 2. Zo ja, wie is er dan verantwoordelijk voor de eventuele schade en de afhandeling daarvan?
 3. Wat zijn de precieze werkzaamheden aan de Heimanswetering, met namen aan de oevers van het Galjoen?
 4. Worden er stalen damwanden aangebracht en worden deze ingetrild?
 5. Worden er klapankers geplaatst die de fundamenten van de huizen kunnen beschadigen? De huizen aan het Galjoen zijn namelijk onderkelderd en schade zou lekkage kunnen veroorzaken?
 6. Wordt na het een aanbrengen van de nieuwe damwand het grondwaterpeil aangetast, waardoor verzakking kan ontstaan?

Inmiddels zijn een tweetal additionele vragen gerezen over het hestelplan:

 • Welke vorm van overlast is te verwachten tijdens de uitvoering van het plan voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Galjoen?
 • Welke vorm van overlast is te verwachten voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) die gebruik maken van de Galjoen?

Heeft u nog aanvullende vragen of wilt u meer weten over het herstelplan, stuur dan een email naar: bpschepenbuurt@gmail.com. De reaktie van de provincie zal t.z.t. gedeeld worden via de site.

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#281-Mededelingen vanuit de werkgroep

Vertrek Els van Gans 

Eén van de werkgroep leden van de Schepenbuurt, Els van Gans, gaat onze buurt verlaten en verhuist naar de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Els woont hier al vanaf het ontstaan van de Schepenbuurt (1989) en is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Buurtpreventie Schepenbuurt in 2011 als werkgroep lid. Vanaf die tijd is Els alle jaren de verbindende schakel geweest binnen de werkgroep, naar de straat coördinatoren, de buurtpreventie coördinatoren/ gebiedsadviseurs in de gemeente, de (wijk-)politie en ook naar de bewoners toe.

Zij staat altijd klaar om bewoners te helpen en te informeren over wat er zoal in de buurt gebeurt m.b.t. veiligheid en leefbaarheid. Samengevat heeft Els meer dan 11 jaren deelgenomen aan de werkgroep “BPSchepenbuurt” en we zullen haar zeker gaan missen. Wij wensen Els heel veel plezier en gezondheid in haar nieuwe woning. We bedanken namens de bewoners Els voor haar inzet.  

Vacature werkgroep lid 

Met het aanstaande vertrek van Els van Gans is de werkgroep op zoek naar één of meer bewoners van de Schepenbuurt om de werkgroep te versterken met “vers bloed”.  
De werkgroep wil door goede onderlinge contacten en informatievoorziening het veiligheidsgevoel en de sociale controle in onze directe woonomgeving blijven ontwikkelen en verbeteren, zodat onze woonomgeving veilig en leefbaar blijft.  

Als lid van de werkgroep “BPSchepenbuurt” maak je, behalve met buurtbewoners, kennis met o.a. de wijkagent, de gemeente coördinatoren buurtpreventie, de gebiedsadviseurs van de gemeente en met andere buurtpreventie werkgroepen in onze omgeving.  
Via de werkgroep heb je ook contact en inbreng naar de bewonersorganisatie Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW). 

Voor het voortbestaan van de werkgroep “BPSchepenbuurt” is de opvulling van de vacature een belangrijke wens, want met minimaal drie leden kan de werkgroep zijn werkzaamheden voortzetten. Aarzel niet en stel u beschikbaar.  

Wilt u meer weten over de werkzaamheden binnen de werkgroep neem dan contact op met ons via mail naar: bpschepenbuurt@gmail.com

Geplaatst in Notification | Een reactie plaatsen

#280-Schepenbuurt nieuws september 2022

Van de Webmaster

De zomervakantie van 2022 is achter de rug en dit jaar kunnen we terugkijken op een warme en mooie zomer. Niet alleen het weer kende weinig variaties, ook zijn weinig incidenten geconstateerd en is het aantal meldingen over gebreken of overlast beperkt gebleven in de afgelopen periode.

Op de LOHW site bent u in deze periode op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in onze LOHW-leefomgeving.
Ontvangt u nog geen nieuwsbrief notificatie van een nieuw LOHW-bericht, klik dan hier om je te registreren.

De werkgroep heeft besloten om niet meer automatisch eenmaal per maand een nieuwsbericht voor de Schepenbuurt te publiceren.
Publicatie van een bericht wordt in het vervolg gedaan als daar aanleiding voor is.

U kunt natuurlijk een bericht(en) blijven indienen bij de werkgroep via bpschepenbuurt@gmail.com, om deze via de website te publiceren.

Hartveilige Schepenbuurt:

Recentelijk is het onderhoudscontract van onze buurt AED, die geplaatst is aan het appartementsgebouw AquaPanorama, overgenomen door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het toezicht op en controle van inzetbaarheid van deze AED blijft bij de werkgroep BPSchepenbuurt.

De reden is dat BPSchepenbuurt AED past in het spreidingsplaatje voor een evenwichtige beschikbaarheid van deze apparaten in de wijken, en dat het onderhoud centraal zal worden geregeld.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende gecertificeerde hulpverleners in onze wijk zijn, die na een 112 melding opgeroepen kunnen worden. Zodra de data voor herhalingslessen of de basiscursus reanimatie met AED bekend zijn, worden deze via een LOHW-bericht doorgegeven.

Ondergrondse container Brigantijn/JdB Kemperstraat:

In bericht #278 in april 2022 hebben we u geïnformeerd over de verwijdering van de ondergrondse PMD-afvalcontainer bij het kruispunt Brigantijn/JdB Kemperstraat.
Ondanks schriftelijk en telefonisch overleg is het de werkgroep helaas niet gelukt om deze container weer te laten herplaatsen. Het beleid van de gemeente is om PMD-afvalcontainers alleen bij hoogbouw te plaatsen.

Maakte u gebruik van deze ondergrondse PMD-afvalcontainer en heeft u geen eigen PMD-afvalcontainer, neem dan contact op met de gemeente en laat weten dat u graag een “PMD thuis” afvalbak wilt hebben.

Het Team Participatie van LOHW heeft in het overleg met de gemeente, over participatie en gebiedsontwikkeling, deze casus van zonder overleg het aanpassen van de wijkinfrastructuur naar voren gebracht. Zie het bericht van LOHW #089.

Herstelwerkzaamheden uitstapstrook Windjammer & voetpad op Brigantijn

Op 23 augustus heeft de gemeente op de Windjammer thv #12 zand en stoeptegels geleverd. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de aannemer KVDM herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren aan de uitstapstrook op de Windjammer. Blijft moeizaam voor de gemeente om de bewoners vooraf te informeren.

Ook worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd voetpad Brigantijn bij de trap richting het Galjoen.

s

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen