LOHW vergunningen

Vergunningen

  • Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een vergunning gegeven aan Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V. voor 1) aanbrengen en hebben van een dam met duiker en 2) het verbreden van een overige watergang ter plaatse van Staalweg 4 te Alphen aan den Rijn, klik hier.

Team LOHW heeft op 13 mei 2020 een formele bezwaar gemaakt tegen deze vergunning verstrekking van Hoofheemraadschap van Rijnland (zaaknummer 2020-010312), klik hier.

  • Gemeente Alphen aan den Rijn

Begin 2020 is een vergunningsaanvraag ingediend onder nummer V2020/098 voor een inrit op de Staalweg 4, waartegen nog geen bezwaar aangetekend kan worden.

In het Alphens Nieuwsblad van 29 april is gepubliceerd dat de vergunning is geweigerd door de gemeente. Ondanks weigering van de gemeente (zie onderstaand motivering besluit), heeft de vergunning aanvragen recht op bezwaar. Op 4 mei heeft de werkgroep gemeend toch alvast een bezwaar gemaakt (zaaknummer 310605). Klik hier.

MOTIVERING BESLUIT

De aanvraag is getoetst aan de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo).

 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in de betrokken verordening.

 Artikel 2:12 A.P.V. Maken, veranderen van een uitweg

Lid 2 de omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd indien:

  1. Daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  2. Dat ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  3. Het uiterlijk aanzien van de omgeving op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  4. Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.

De nieuw te realiseren uitrit gaat ten koste van het openbaar groen. Voor de aanleg van deze in-/uitrit dienen bomen gekapt te worden.

Gelet op het bovenstaande  hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren conform artikel 2.12, lid 2 lid d van de  A.P.V.